Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Acaray A. , "Örgüt Temelli Özsaygının İş Performansına Etkisinde Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü", Business and Economics Research Journal, vol.10, pp.735-748, 2019
Acaray A. , Günsel A., Yaşar S., "Duygusal Zekâ ile Takım Rolleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", EGE AKADEMİK BAKI, vol.19, pp.189-203, 2019
Acaray A. , "Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma", Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, pp.73-99, 2019
Acaray A. , Savci M. , "MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.331-351, 2018
Acaray A. , "ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN KİŞİSEL DEĞERLER VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Business Management Studies: An International Journal, vol.6, pp.171-189, 2018
Acaray A. , "GÜÇLENDİRME İKLİMİ, ÖRGÜTSEL ÇİFT YÖNLÜLÜK VE FİRMA YENİLİKÇİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , vol.16, pp.216-236, 2018
Acaray A. , Pelenk S.E., "İşe Adanmışlığın Güçlendirme İklimi ve Bireysel Performans İle İlişkisinin İncelenmesi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.154-177, 2018
Savci M. , Acaray A. , "DUYGUSAL ZEKANIN PROFESYONELLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.353-372, 2018
Acaray A. , "Örgütsel Muhalefet Üzerine Pozitif Psikolojik Sermayenin Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Çalışma", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.83-91, 2018
Yildirim S., Acaray A. , Aydin K., "Exploring the impact of marketing culture on job satisfaction Evidence from the Turkish banking sector", WORLD JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.13, pp.151-162, 2017
Acaray A. , Günsel A., "Motivasyon, Duygusal Emek, Duygusal Uyumsuzluk ve Etkileşim Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Çalışanları Üzerinde Araştırma", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.6, pp.83-98, 2017
Acaray A. , Günsel A., "BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.527-546, 2017
Acaray A. , Yildirim S., "The impact of personality traits on organizational cynicism in the education sector", WORLD JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.13, pp.65-76, 2017
Acaray A. , "The Analysis of the Relationship between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: A Study in Public Education Sector", Sosyal Bilimler Metinleri, pp.389-397, 2016
Acaray A. , Şevik N., "Kültürel Boyutların Örgütsel Sessizliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-18, 2016
Yildirim S., Acaray A. , Candan B. , "The relationship between marketing culture and organizational commitment: An empirical study in Turkey", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol.12, pp.66-80, 2016 (Link)
Akturan A. , Çekmecelioğlu H.G., Acaray A. , "DETERMINING THE EFFECT OF KNOWLEDGE SHARING, TEAMWORKING AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS IN INFORMATION SOCIETY", Journal of Global Strategic Management, vol.9, pp.82-73, 2015
Yildirim S. , Acaray A. , Şevik N., "Üniversite Öğrencilerinin İşkur Hizmetlerine İlişkin Algı ve Tutumları", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.10, pp.65-78, 2015
Acaray A. , Çekmecelioğlu H.G., Akturan A., "Örgüt Kültürü ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", The Journal of Academic Social Sciences Studies-JASSS, vol.3, pp.139-157, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Acaray A. , "", , TÜRKİYE,
Pelenk S.E., Acaray A. , "Aşırı İş Yükü İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşyeri Maneviyatının Moderatör Etkisi: Bankacılık Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", 26. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.479-485
Acaray A. , "Örgütsel Adalet, Pozitif Psikolojik Sermaye Ve Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", 26. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.839-846
Pelenk S.E. , Acaray A. , "BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2017, pp.110-110
Acaray A. , Pelenk S.E. , "KATILIM BANKALARINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FONKSİYONU: BİR KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA", INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2017, pp.73-74
Acaray A. , Günsel A., "Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek Görev/Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık Sigortacılık Sektöründe Bir Araştırma", 25. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2017, ss.1116-1124
Acaray A. , Pelenk S.E. , "ÖRGÜTSEL STRESİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2017, pp.109-109
Acaray A. , Günsel A., "İçsel Pazarlama Uygulamalarının Görev ve Bağlamsal Performans Üzerine Etkisi: Bankacılık ve Finans Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama", 24. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2016, ss.550-559
Acaray A. , "Kişilik Özelliklerine Göre Örgütsel Sinizm Tutumlarının Değerlendirilmesi", 1st International Black Sea Business Administration Symposıum, GİRESUN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.327-335
Acaray A. , "The Relationship between Organizational Justice and Organizational Cynicism: A Study On Banking and Finance Sector Employees", International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.4762-4772
Yildirim S., Acaray A. , Aydin K., "The Impact of Marketing Culture on Job Saticfaction: An Empirical Study in Service Sector", 2nd Annual International Conference on Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.90-99
Acaray A. , "The Analysis of the Relationship between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: A Study in Public Education Sector", International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.4751-4761
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şevik N., Acaray A. , " THE EFFECT OF CORPORATE CULTURE ON CORPORATE IDENTITY: A RESEARCH IN BANKING SECTOR ", in: Current Debates in Management Organization, Nart, S., Yıldırım Y.T., Eds., IJOPEC Publication Limited, London, pp.191-204, 2018
Acaray A. , Pelenk S.E., "THE MEDIATOR EFFECT OF JOB SATISFACTION ON RELATIONSHIP BETWEEN JOB INSECURITY AND PRESENTEEISM: A RESEARCH ON PARTICIPATION BANKS’ EMPLOYEES", in: Current Debates in Management & Organization , Nart S.,Yıldırım Y.T. , Eds., IJOPEC Publication Limited, London, pp.295-306, 2018
Acaray A. , "Güç ve Etkileme", Örgütsel Davranış, Günsel A, Bozkurt S, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, ss.172-191, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi