Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Camadan F., Kahveci G., "Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmene (Psikolojik Danışman) İlişkin Algılarının İncelenmesi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.1371-1392, 2013
Kahveci G., Demirtaş Z., "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, pp.48-62, 2013
Camadan F., Kahveci G., Yavaş T., "Analysis of the Relation between Perfectionism and Negative Automatic Thoughts with Structural Equation Model", ANTHROPOLOGIST, vol.16, pp.273-283, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kahveci G. , Kotbaş S., Bayram S., "Öğretmenlerin Örgütsel Erdemlilik Düzeyleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.12, pp.205-226, 2019
Kahveci G. , Bahadir E., Karagül Kandemir İ., "Okul Yöneticilerinin Toksik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.225-249, 2019
Kotbaş S., Kahveci G. , "Örgütsel Erdemlilik ile Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına göre İncelenmesi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.617-652, 2019
Kahveci G. , Gülay S.S., Bahadir E., "Ortaöğretim Öğretmenlerin Kayırmacılık Algıları ile Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), ss.167-197, 2019
Kahveci G. , Karagül Kandemir İ., Bayram S., "Öğretmenlerin örgütsel ikiyüzlülük algıları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi", İlköğretim Online, vol.18, pp.788-807, 2019
Kahveci G. , Selin Gülay S., Avci T., "Öğretmenlerin Okulların Örgütsel Narsizm Düzeyleri ile Okul İklimine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, cilt.32, ss.1-15, 2018
Camadan F. , Kahveci G. , Kiliç Z., "Öğretmenlerin Eğitim Psikolojisi Dersi İle İlgili Görüşleri ve Önerileri: Nitel Bir Çalışma", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.46, ss.95-120, 2018 (Link)
Baki Y. , Kahveci G. , "The Effect on the Effective Speaking Particulars of Turkish Language Teacher Candidates 'Speech: A Structural Equality Modelling", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,, vol.12, pp.47-70, 2017
Yazici H., Camadan F. , Kahveci G. , "Adapting the Smoking Expectancy Scale for Adolescents (SESA) to Turkish Culture", Addicta, vol.4, pp.207-220, 2017
Kahveci G., Demirtaş Z., "Öğretmen Adaylarının Denetime, Denetmene ve Denetlenene İlişkin Metaforik Algıları", Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.23-58, 2015
Kahveci G., Demirtaş Z., "İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Sinisizm Algılarının İncelenmesi", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.14, ss.69-85, 2015
Demirtaş Z., Kahveci G., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okullarında Eğitim Öğretim Durumu ile İlgili Eksikliklerin Giderilmesinde İzledikleri Stratejiler", Pamukkale University Journal of Education, vol.37, pp.36-49, 2015
İpek C., Kahveci G., Camadan F., "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları", Kastamonu Education Journal, vol.23, pp.211-226, 2015
Kahveci G., Demirtaş Z., "Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü", Turkish Journal of Educational Studies, vol.1, pp.27-62, 2014
Kahveci G., Demirtaş Z., "Öğretmenler İçin Örgütsel Sessizlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.12, ss.167-182, 2013
Kahveci G., Demirtaş Z., "İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.2, ss.51-61, 2012
Kahveci G., Demirtaş Z., "İnsanı Kendi Yaşamının Öznesi Yapmaya Yönelik Kazanımların Hayat Bilgisi Programı Kapsamında İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi,, vol.2, pp.169-180, 2012
Kahveci G., Demirtaş Z., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okullarına Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, pp.2150-2161, 2010
Demirtaş Z., Kahveci G., "Öğrenci Algılarına Göre 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.18-29, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kahveci G. , Köse Ö., "ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.105-105
Baki Y. , Kahveci G. , " TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ ETKİLİ KONUŞMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ", VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.225-226
Camadan F. , Kahveci G. , Erdoğan R., "REHBER ÖĞRETMENLERDE (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA", VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.83-83
Camadan F. , Kahveci G. , Kiliç Z., "ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ", VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.32-32
Demirtaş Z., Kahveci G., Camadan F., "Öğretmenlerin Örgütsel Sinisizm ve Denetim Odağı Algıları Arasındaki İlişki", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.---
Demirtaş Z., Kahveci G., Yirci R., Şanli Ö., Kartal S.E., "Eğitim Müfettişlerinin Uyması Beklenen Etik İlkeler", III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2014, pp.---
Kahveci G., Demirtaş Z., "Öğretmen Adaylarının Denetmene İlişkin Metaforik Algıları", V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, pp.---
Camadan F., Duysak A., Kahveci G., Avşar V., "İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Durumlarının Beier Cümle Tamamlama Testi İle Belirlenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.---
İpek C., Kahveci G., "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları", 1. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, UŞAK, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, pp.---
Ceylan P., Yüksel D., Kahveci G., "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velileriyle Yaşadıkları Sorunlar", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.---
Demirtaş Z., Kahveci G., "Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Metodolojik Açıdan İncelenmesi", 5. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2011, ss.---
Demirtaş Z., Kahveci G., "İlköğretim Okullarında Tespit Edilen Eskiliklerin Giderilmesi Yönünde İzlenen Stratejiler: Nitel Bir Araştırma", 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kahveci G. , Akdoğar Akbulut H.T. , Şengül Avşar A. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ NİTEL BİR ÇALIŞMA", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.341-363, 2017
Şengül Avşar A. , Kahveci G. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN RİZE ŞEHRİNE YÖNELİK ALGILARI VE BEKLENTİLERİ", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.265-337, 2017
DİĞER YAYINLAR
Kahveci G., "Çağdaş Denetim Modellerinden Gelişimsel Denetimin İncelenmesi", Diger, ss.17-23, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi