Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Geçit Y., "Coğrafya Eğitimi Araştırmalarında Temel Yönelimler", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.923-987, 2010 (Link)
Geçit Y., "Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.2177-2220, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Geçit Y. , "Theology Teacher Candidates’ Perspectives of Geography", Review of International Geographical Education Online , vol.8, pp.338-349, 2018
Geçit Y. , Akarsu A.H., "Critical Thinking Tendencies of Geography Teacher Candidates in Turkey", Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.1362-1371, 2017 (Link)
Beldağ A. , Geçit Y. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması", DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.22, ss.99-112, 2017 (Link)
Geçit Y. , Tokdemir M.A., "Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunlarının Coğrafyaya Yönelik Görüşleri", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.71-90, 2016 (Link)
Tunç M., Geçit Y. , "İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenme Stillerine Etkisi", Turkish Studies, vol.11, pp.859-878, 2016 (Link)
Beldağ A. , Geçit Y. , "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN “SOSYAL BİLGİLER” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1173-1189, 2016 (Link)
Geçit Y. , "Investigation of Attitudes of Turkish Geography Teacher Candidates towards the Constructivist Approach", Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.2463-2468, 2016 (Link)
Geçit Y., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.176-185, 2015 (Link)
Geçit Y., Ölmez N., "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN “ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ” İLE UYGULANMASININ YÖNTEMİN BAŞARISINA KATKISI", Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.28-42, 2015 (Link)
Geçit Y., Delihasan S., "Learning styles candidates of geography teaching", Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol.120, pp.621-628, 2014
Geçit Y., Beldağ A., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Alanına Yönelik Öz-Yeterlik Seviyelerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.9, pp.353-363, 2014 (Link)
Geçit Y., Şeyihoğlu A. , "The Opinions Of Classroom Teacher Candidates“On Activity-Based Environmental Education", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, pp.355-370, 2012
Şeyihoğlu A. , Geçit Y., "Mind Maps” In The Metaphors Of Geography Teacher Candidate", International Online Journal of Educational Sciences , vol.4, pp.283-295, 2012 (Link)
Geçit Y., "Coğrafya Eğitimcilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.11, ss.88-103, 2012
Yangin S., Geçit Y., Delihasan S., "Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Görüşleri", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.26, ss.124-146, 2012 (Link)
Geçit Y., Yangin S., "Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilişsel Anlayışları, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.2, ss.29-40, 2012
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafyaya Yönelik Tutumlarının Kişisel Özellikleri Açısından İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2011
Geçit Y., Şeyihoğlu A. , Kartal A., "Hayat Bilgisi Dersinde Çalışma Yapraklarının Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi ve Başarıları Üzerine Etkisi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.15-24, 2011
Ş A. , Geçit Y., "The Criteria That Candidates Suggest in Evaluation of Teaching Practices of Life Science/Social Studies", Journal of Education and Instructional Studies in Word, vol.1, pp.37-42, 2011 (Link)
Geçit Y., Gençer G., "Hayat Bilgisi Dersinde Kazandırılması Beklenen Değerlere İlişkin Veli Görüşleri", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.78-90, 2011 (Link)
Geçit Y., Şeyihoğlu A. , "Examining the Views of Parents in Terms of Various Variables Related to Values of High School Geography Curricculum", Journal of Education and Instructional Studies in Word, vol.1, pp.1-6, 2011 (Link)
Geçit Y., "lköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretme-Öğrenme Durumlarıyla İlgili Temel Çalışmalar", Milli Eğitim Dergisi, ss.156-186, 2011
Geçit Y., Yarar S., "9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabındaki Sorular İle Çeşitli Coğrafya Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.154-167, 2010 (Link)
Turan İ., Geçit Y., "Lise Coğrafya 10.Sınıf Ders Kitabının Farklı Okullara Göre Okunabilirliği Ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.613-622, 2010
Geçit Y., "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirlik Derecesinin Türkçeye Uyarlanmış Flesh Formülüne Göre Değerlendirilmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, pp.903-910, 2010
Geçit Y., "9. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Müfredatı Türkiye Öğrenme Alanı İçindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.134-149, 2010
Şeyihoğlu A., Geçit Y. , "sINIF ÖĞRETMENLRİNİN COĞRAFYA İMAJLARI", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.59-75, 2010
Geçit Y., "Trabzon Merkez Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Yeni (2005) Coğrafya Öğretim Programı ve Yapılandırmacı Kuram İlişkisi", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.30-54, 2009 (Link)
Geçit Y., "Pasinler Ovası ve Çevresinin İklimi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.73-110, 2009 (Link)
Geçit Y., "Liselerde Coğrafya Öğretim Amaçlarına Yönelik Tarihsel Bir Analiz", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.111-137, 2008 (Link)
Geçit Y., "Cumhuriyet Dönemi Lise Coğrafya Öğretim Programları Üzerinde Bir Çalışma", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.149-178, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kosif H., Geçit Y. , "Sosyal Hayat Modülü’ Kapsaminda Geliştirilen Materyallere Yönelik Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Görüşleri", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.308-308 (Link)
Çepni Z., Geçit Y. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, ss.307-308 (Link)
Seyhan A. , Geçit Y. , Turan İ. , Şimşek U., Meydan A., "TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARINA OKUL DIŞI EĞİTİM UYGULAMALARI” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.313-314 (Link)
Geçit Y. , Albayrak O. , Akarsu A.H. , Duysak A. , "Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1487-1487
Seyhan A. , Geçit Y. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme ve Uygulama Durumları", International Congresses on Education 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, pp.708-714 (Link)
Geçit Y. , Yilmazer A. , Akarsu A.H. , "2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ FARKLI YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", II. Uluslararasi Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi II. International Teacher Education and Accredit ation Congress 1 II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.pp---
Geçit Y. , Albayrak O. , Akarsu A.H. , Duysak A. , "Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1487-1487
Geçit Y. , Seyhan A. , "Kanıt Temelli Öğrenme ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kanıt Temelli Öğretim Uygulamaları", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 11-14 Nisan 2018-Ankara, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.535-535
Kosif H., Geçit Y. , "Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler için ‘sosyal hayat modülü’ kapsamında geliştirilen materyallerin etkisinin incelenmesi", I. İnternational Geography Education Symposium, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2018, pp.81-93
Akarsu A.H. , Geçit Y. , "Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Tahmin- Gözle- Açıkla Yöntemine İlişkin Öğrenci Görüşleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.517-517
Atasoy E., Geçit Y. , Yahşi İ., "Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersindeki Matematik Kavramları İle İlgili Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.1-1
Geçit Y. , "İlahiyatçıların Gözüyle Din-Coğrafya İlişkisi", IX.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.346-347
Ölmez N., Geçit Y. , "Velilere Verilen Eğitimin İlk Okuma Yazma Sürecinde Öğrenci Başarısına Etkisi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.1-1
Geçit Y. , "Kavram Öğretiminin Önemi ve Coğrafyada Bazı Kavram Öğretim Yaklaşımları", TÜRK COĞRAFYA KURUMU 75. YIL ULUSLARARASI KONGRESİ , ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, pp.364-365
Geçit Y. , Yildirim M.E., "Kavramsal Değişim Metinlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Ve Başarısına Etkisi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.342-342
Geçit Y. , Özkan D., "Coğrafya Araştirmalarinin Son Beş Yillik (2010-2015) Temel Yönelimi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.335-335
Geçit Y. , Yahşi İ., Tokdemir M.A., Çorapçi S., Şahin S., "Eğitim Fakültesindeki Farklı Bölüm Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi ", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu VI, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2017, pp.1-1
Geçit Y. , Çorapçi S., Şahin S., "Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Analizi", IX.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.220-220
Geçit Y. , "The Place of Economy Course in Geography Departments in Turkey and Economic Literacy of Preservice Geography Teachers ", The 4th İnternational Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.311-323
Geçit Y. , Ersoy S. , Aydoğdu Demir H., "Lisansüstü Öğrencilerinin Lisansüstü Programına Yönelik Görüşleri (RTEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği)", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.213-213
Geçit Y. , Yahşi İ. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gezi-Gözlem yöntemine ve Bu Yöntemin Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Görüşlerine Etkisi", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.211-211
Geçit Y. , Balci A.S., "Coğrafya Öğretmen Adaylarının "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı" Dersine yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.35-35
Geçit Y. , Ölmez N. , "İlkokuma Yazma Öğretim Sürecinin Veli Boyutunda Yaşanan Sorunlarının Veli ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Değerlendirilmesi", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.239-239
Geçit Y., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşleri", 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.76-76 (Link)
Geçit Y., Tokdemir M., "Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunlarının Coğrafyaya Yönelik Görüşleri", Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.773-773
Geçit Y., "THE INVESTIGATIONAL OF GEORAPHY TEACHERS'PERCEPTION ON THE CONSTRUCTIVIST APPROACH IN TURKEY", 6th WORD CONFERENCE LEARNING, TEACHING EDUCATIONAL LEADERSHIP, Paris, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, pp.33-33
Beldağ A., Geçit Y., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler” Kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla Analizi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, BOLU, TÜRKIYE, 23 Nisan - 25 Mayıs 2015, pp.2-2
Geçit Y., Nurcan Ö., "4. Sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin küçük grupla öğretim tekniklerinden biri olan “altı şapkalı düşünme tekniği” ile uygulanmasının yöntemin başarısına etkisi", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.27-27
Baki Pala Ç. , Geçit Y., "Öğretmen Adaylarının Ders Esnasında Beklenmedik Şekilde Sorulan Tartışmalı ve Hassas Konulardaki Soruları Cevaplama Şekillerinin İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.45-45
Geçit Y., Gökçe B., "Sönmez Modeli’ne Göre 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitaplarının Anlaşılırlık Düzeylerinin Karşılaştırılması", Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, cilt.1, no.1, ss.803-811 (Link)
Geçit Y., Bulut N., "Y. Geçit, N. Bulut, (2013). Öğretmen Adaylarinin “Turist” Kavramina Yönelik Algilari Ve Doğu Karadeniz Bölümünde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri ", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.36-42
Geçit Y., "Türkiye’deki Lisansüstü Coğrafya Tezlerin Konu Alanları İle Konu Edindikleri Coğrafi Bölge Ve Üniversitelere Göre Sınıflandırılması", , I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2012, ss.86-92
Geçit Y., Yangin S., "Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilişsel Anlayışları", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12 Eylül - 14 Kasım 2012, ss.96-96
Geçit Y., Bulut N., "Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.27-27
Geçit Y., Pircioğlu A. , "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki “Yaşadığımız Yer” ile “ Üretimden Tüketime” Ünitelerinin Tasarım İlkeleri ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.26-26
Geçit Y., "Coğrafya Eğitimcilerinin Mesleki Özyeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.102-102
Geçit Y., Özen İ., "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.110-110
Şeyihoğlu A. , Geçit Y., "The Criteria That Candidates Suggest in Evaluation of Teaching Practices of Life Science/Social Studies", 2ndInternational Conferance On New Trends In Education And Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.76-76
Geçit Y., Şeyihoğlu A. , "Examining the Views of Parents in Terms of Various Variables Related to Values of High School Geography Curricculum", 2ndInternational Conferance On New Trends In Education And Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.68-68
Geçit Y., Gençer G., "Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çöl Algıları (Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)", 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.104-104
Geçit Y., Bağ H., "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.108-108
Yarar Kaptan S., Geçit Y., Günay A., "Çalışma Yapraklarının Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.24-24
Geçit Y., Gençer G., ""Meslek Lisesi 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Öğretim Programındaki Bazı Kavramları Algılama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları", International Conferance On New Trends In Education And Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, pp.90-90
Geçit Y., "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirlik Derecesinin Türkçeye Uyarlanmış Flesh Formülüne Göre Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20 Mayıs - 22 Ekim 2010, ss.43-43
Geçit Y., "Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretim Programları Konulu Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20 Mayıs - 22 Ekim 2010, ss.41-41
Geçit Y., Kartal A., "Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırma Konuları Üzerine Bir Araştırma", On New Trends In Education And Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, pp.84-84
Geçit Y., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda 2005 Yılı Coğrafya Öğretim Programı ve Yapılandırmacı Kuram İlişkisi", IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2009, ss.58-58
Geçit Y., "2000 Yılından İtibaren Coğrafya Eğitimindeki Temel Yönelimler", IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 7, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2009, ss.70-70
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Turan İ. , Geçit Y. , "Teknolojik Afetler", Günümüz Dünya Sorunları, Akengin H., Dölek, İ, Ed., PEGEM, Ankara, ss.359-371, 2018
Geçit Y., "Eğitimin Temel Kavramları", Eğitim Bilimine Giriş , ALİ RIZA AKDENİZ, MHMET KÜÇÜK, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-15, 2016
Geçit Y. , "Akademik Çalışmalarda Yazım Aşaması ve Raporlaştırma", Beşeri Coğrafya'da Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Özgen N., Ed., PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.1-13, 2016
Geçit Y., İskender C., Turan İ., "Evren VE Dünya", Genel Fiziki Coğrafya , H. Akengin İ.Dölek, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.35-64, 2014
Şeyihoğlu A. , Geçit Y., "Öğretim İlke ve Yöntemleri ", Öğrenme ve Öğretim Stratejileri, MEHMET KÜÇÜK SELAMİ YANGIN, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.77-106, 2013
Geçit Y., "Cumhuriyet Dönemi Lise Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı İçerik Analizi", İnkılap Matbacılık, TRABZON, 2012
Geçit Y., "Geleneksel Sınav Türleri ve Özellikleri ", Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, MEHMET KÜÇÜK YILMAZ GEÇİT, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.107-158, 2012
Küçük M., Geçit Y., "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme", NOBEL Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2012 (Link)
Geçit Y., "Öğretim Teknolojisi ve İletişim", Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, MEHMET KÜÇÜK , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-21, 2011
Geçit Y., "Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitim Literatürü", Sosyal Bilgilerin Temelleri, REFİK TURAN KADİR ULUSOY, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.74-136, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi