Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karakaya A. , Ağazade S. , Perçin S. , "Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki", Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.4, pp.39-59, 2018 (Link)
Ağazade S. , "Azerbaycan İçin Para Talebi İstikrarının ARDL Yaklaşımı İle Analizi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.14, pp.21-34, 2018 (Link)
Ağazade S. , "Döviz Kuru Değişkenliğinin Türkiye’nin Euro Kullanan Ülkelere İhracatı Üzerindeki Etkisi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.18, pp.13-26, 2018 (Link)
Ağazade S. , "Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinde Rekabet ve Gelir Düzeyi İlişkisi", Rekabet Dergisi, vol.17, pp.120-146, 2018 (Link)
Ağazade S. , "Reel Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları İlişkisinde Asimetri:Azerbaycan Örneğinde Bir İnceleme", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.22, pp.113-126, 2018 (Link)
Ağazade S. , Karakaya A. , Perçin S. , "Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki ", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.29-56, 2017 (Link)
Albayrak N.C., Ağazade S. , "Emek Verimliliği ve İhracat İlişkisi: Türk İmalat Sanayii Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.53, pp.11-25, 2017 (Link)
Perçin S., Karakaya A. , Ağazade S. , "Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki", Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.3, pp.85-103, 2017 (Link)
Ağazade S. , "Geçiş Ekonomilerinde Mal Piyasaları Etkinliği ve İhracatta Ürün Çeşitlendirilmesi", Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.302.-310, 2017 (Link)
Ağazade S. , "Yakınsama Hipotezinin Azerbaycan Bölgeleri İçin Analizi", Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.1, pp.18-35, 2017 (Link)
Ağazade S. , "Türkiye için İşsizlik Histerisine Karşın Doğal Oran Hipotezinin Doğrusal Dışı Yöntemlerle Sınanması", Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.6, pp.28-46, 2016 (Link)
Ağazade S., "Testing Purchasing Power Parity Hypothesis for Azerbaijan", Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, vol.18, pp.48-56, 2015 (Link)
Ağazade S., "Türkiye’de İşsizlik ve İşgücüne Katılım İlişkisinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Yöntemleri ile Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, pp.145-161, 2014 (Link)
Ağazade S., "Tüketici Kredilerine Yönelik Sınırlama Türkiye'nin Cari Açık Sorununa Çözüm Olur mu? Doğrusal Dışı Bir Koentegrasyon Analizi", Bankacılar, no.91, pp.46-54, 2014 (Link)
Ağazade S., "Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Rusya için Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin İncelenmesi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, pp.15-24, 2014 (Link)
Agayev S., "Eski Sovyet Ülkelerinde Cari Hesap Dengesi Belirleyicileri ve Petrol Zenginliğinin Neden Olduğu Farklılıklar", Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.13, pp.351-365, 2013 (Link)
Agayev S., "Geçiş Ekonomileri Örneğinde Finansal Gelişmenin Gelir Düzeyine Etkisi", Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.13, pp.125-136, 2013 (Link)
Agayev S., "Geçiş Ekonomilerinde Enflasyon Oranı Belirleyicileri; Panel Veri Analizi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, pp.59-72, 2012 (Link)
Agayev S., Sakli A.R., "Çaykur Fabrikalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.11-37, 2012 (Link)
Agayev S., "Düşük Enflasyon Döneminde Azerbaycan'da Fiyatlar Genel Düzeyi ve Para Arzı İlişkisi", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.135-155, 2012 (Link)
Agayev S., "Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Wagner Yasası Analizi (1995-2009)", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.7-27, 2012 (Link)
Agayev S., "Geçiş Ekonomilerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.155-164, 2012 (Link)
Agayev S., Bora A., "Türkiye İçin Beveridge Eğrisi ve Emek Piyasası Üzerine Bir İnceleme", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.49, pp.23-36, 2012 (Link)
Agayev S., "Geçiş Ekonomilerinde Liberalleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.309-322, 2012 (Link)
Agayev S., "Exchange Rate, Wages, and Money; What Explains Inflation in CIS Countries: Panel Causality and Panel Fixed Effects Analysis", Middle Eastern Finance and Economics, vol.9, pp.6-13, 2011
Agayev S., "Azerbaycan’da Fiyatlar Genel Düzeyi ve Döviz Kuru İlişkisi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.1-19, 2011 (Link)
Agayev S., "İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri", Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.11, pp.241-254, 2011 (Link)
Agayev S., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri", Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.159-184, 2010 (Link)
Agayev S., Yamak N., "Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri", Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.179-204, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ağazade S. , "Türkiye Katılım Bankacılığı Sektörünün Karlılığı Üzerinde Para Politikasının Etkisi", Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-29 Nisan 2017, pp.15-22 (Link)
Ağazade S. , "Azerbaycan’da Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisi", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.63-63 (Link)
Ağazade S. , Albayrak N.C., "Türkiye Sanayi Sektöründe İstihdam, Ücretler ve Emek Verimliliği ", Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 12 Ekim - 14 Aralık 2017, pp.305-315 (Link)
Ağazade S. , "Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye'nin Rusya İhracatı Üzerindeki Etkisi ", 7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu – Türkiye Rusya İlişkileri, GİRESUN, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2017, vol.1, pp.363-369 (Link)
Ağazade S. , "Rusya Dış Ticaret Dengesinin Belirleyicileri", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.133-133 (Link)
Ağazade S. , "Temel Faaliyetler Açısından Türkiye Katılım ve Mevduat Bankacılığı Sektörlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-29 Nisan 2017, pp.23-32 (Link)
Ağazade S. , "Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde İhracat Çeşitlendirilmesinin Ekonomik Büyümeye Etkisi", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, MAKEDONYA, 22-23 Ağustos 2016, pp.754-761 (Link)
Ağazade S. , "Nahçıvan’da Tarımsal Verimlilik İçin Yakınsama Hipotezinin İncelenmesi", Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, Nahçıvan, AZERBAYCAN, 17-19 Kasım 2016, pp.1053-1072 (Link)
Ağazade S. , "Azerbaycan’ın Türkiye İhracatında Çeşitlendirme Derecesi", Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2016, pp.260-261
Ağazade S. , "Azerbaycan için Bölgesel ve Türkiye ile Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, vol.V, pp.29-40 (Link)
Ağazade S. , "Manat Reel Kurunun Reel Petrol Fiyatlarına Asimetrik Uyumu", I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.768-775 (Link)
Ağazade S. , "Azerbaycan’da Paranın Gelir Dolanım Hızı ve Para Arzı Değişkenliği", III Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 25-27 Mayıs 2016, no.4, pp.441-446 (Link)
Karakaya A., Ağazade S., Perçin S., "Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazan, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, pp.699-708 (Link)
Perçin S., Karakaya A., Ağazade S., "Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazan, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, pp.717-726 (Link)
Agayev S., "Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Kazakistan İçin Geçerliliği", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2013, Kazan, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.372-379 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ağazade S. , "Azerbaycan’ın Türkiye İhracatında Çeşitlendirme Derecesi", Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Mehmet Akif Kireçci, Ed., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, ss.651-666, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi