Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çalka M.S., "Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atebetü’l-Hakâyık’ı Okumak", Yeni Türkiye, cilt.25, ss.103-109, 2019 (Link)
Çalka M.S., Türk F. , "Divan Şiirinde ‘Gönül’ Kavramının Redif Bağlamında Kazandığı Anlamlar Üzerine Bir Değerlendirme", Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi , cilt.4, ss.474-490, 2018 (Link)
Çalka M.S., "Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sine Yazılmış Bir Nazire: Yûsuf Bin Sultan Şah’ın Muhammediye’si", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, vol.4, pp.65-83, 2018 (Link)
Çalka M.S., "Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.649-670, 2018 (Link)
Çalka M.S., "Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde Dinî ve Edebî Kaynaklar", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.33-43, 2018 (Link)
Çalka M.S., "İbrahim Gülşenî ve Kıdemnâme Adlı Tasavvufî Mesnevisi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.119-154, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Nüktedan Şair Hamâmîzâde İhsan ve Divanındaki Mizahi Manzumeleri", Karadeniz Araştırmaları - Journal Of The Black Sea Studies, vol.2017, pp.189-204, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Bir Şairnâme Örneği Olarak Süheylî’nin Gülşen-i Şuarâ Adlı Kasidesi ve Bu Kasidede Yer Alan Türk, Arap ve Fars Şairleri", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.273-302, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Divan Şairlerinin Gözüyle Fars Şairi Ömer Hayyâm", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.30-40, 2015 (Link)
Çalka M.S., "Tür ve Tarz Çeşitliliği Açısından Zengin Bir Divan: Süheylî Dîvânı", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.423-450, 2014 (Link)
Erdoğan K. , Çalka M.S., "Kasabalı Dülekzâde Mehmed Nûrî Efendi ve Bazı Şiirleri", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.141-164, 2011 (Link)
Çalka M.S., "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı", Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, vol.1, pp.49-60, 2010 (Link)
Çalka M.S., "Nev’î Divanı’nda Mûsikî Terimleri", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.179-193, 2008 (Link)
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi’nin Gülşen-i Pend Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.242-250, 2008 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çalka M.S., "Klasik Türk Şiirinde Tuyuğ", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2019
Erdoğan K., Çalka M.S., "Kasabalı Nûrî Hayatı Sanatı Şiirleri", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2018
Çalka M.S., "Erzurumlu Hattat Mustafa Necâtüddîn Efendi Hayatı Sanatı ve Manzum Eserleri", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2017
Çalka M.S., "Divan Şiirinde Rubâî", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2015 (Link)
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi’nin Osmanlı Esnaf ve Sanatkarlarına Nasihatleri", Ahilik, Baki ÇAKIR; İskender GÜMÜŞ, Ed., Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, ss.79-96, 2011
Çalka M.S., "Tezkirelere Göre Mardinli Divân Şâirleri", Makalelerle Mardin IV, Önemli Simalar Dini Topluluklar, İbrahim Özcoşar, Ed., İmak, İstanbul, ss.59-76, 2007
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi", Ahilik Ansiklopedisi,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay.,, cilt.2, ss.215, 2014
Çalka M.S., "Gülşen-i Pend", Ahilik Ansiklopedisi,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay.,, cilt.1, ss.235, 2014
Çalka M.S., "Âgâhî", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, ss.1, 2013 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Çalka M.S., "Hayriyye-i Nâbî'nin Prof. Dr. Mahmut Kaplan'ın İç Dünyasına Yansımaları", Diger, ss.38-44, 2011 (Link)
Çalka M.S., "Nâlî Mehmed’in “Tuhfetü’l-Emsâl” Mesnevisinin Tenkitli Basımına Dair", Diger, ss.85-87, 2005 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi