Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çalka M.S., "İbrahim Gülşenî ve Kıdemnâme Adlı Tasavvufî Mesnevisi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.119-154, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Nüktedan Şair Hamâmîzâde İhsan ve Divanındaki Mizahi Manzumeleri", Karadeniz Araştırmaları - Journal Of The Black Sea Studies, vol.2017, pp.189-204, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Divan Şairlerinin Gözüyle Fars Şairi Ömer Hayyâm", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.30-40, 2015 (Link)
Çalka M.S., "Tür ve Tarz Çeşitliliği Açısından Zengin Bir Divan: Süheylî Dîvânı", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.423-450, 2014 (Link)
Çalka M.S., "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı", Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, vol.1, pp.49-60, 2010 (Link)
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi’nin Gülşen-i Pend Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.242-250, 2008 (Link)
Çalka M.S., "Nev’î Divanı’nda Mûsikî Terimleri", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.179-193, 2008 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çalka M.S., "Divan Şiirinde Rubâî", Kriter, ANKARA, 2015 (Link)
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi’nin Osmanlı Esnaf ve Sanatkarlarına Nasihatleri", Ahilik, Baki ÇAKIR; İskender GÜMÜŞ, Ed., Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, ss.79-96, 2011
Çalka M.S., "Tezkirelere Göre Mardinli Divân Şâirleri", Makalelerle Mardin IV, Önemli Simalar Dini Topluluklar, İbrahim Özcoşar, Ed., İmak, İstanbul, ss.59-76, 2007
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi", Ahilik Ansiklopedisi,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay.,, cilt.2, ss.215, 2014
Çalka M.S., "Gülşen-i Pend", Ahilik Ansiklopedisi,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yay.,, cilt.1, ss.235, 2014
Çalka M.S., "Âgâhî", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, ss.1, 2013 (Link)