Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAİT ÇALKA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 2236126 | Dahili : 1845
Faks : +90 464 2234019
E Posta Adresi : mehmetsait.calkaerdogan.edu.tr | mehmetsait.calkaerdogan.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : 322
Posta Adresi : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Rize
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, 2010-2014
Yüksek Lisans, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, 2004-2007
Lisans, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2000-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "Klasik Türk Şiirinde Rubâî", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, "Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi (İnceleme-Metin-Sözlük)", CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Temmuz, 2007.
Yabancı Diller
Arapça, İyi
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Eski Türk Edebiyatı
Web Of Science Araştırma Alanları
Literature
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2018
Ögr.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2014
Arş.Gör., CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 - 2007
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Sümeyra SİNOĞLU Yüksek Lisans Tezi Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2017
Tez Savunma, Selma ATAMAN Yüksek Lisans Tezi Savunması, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2017
Tez Savunma, Fatih ÇAL Yüksek Lisans Tezi Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Mücahit MİLİÇ Yüksek Lisans Tezi Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2017
Tez Savunma, Seda UYSAL BOZASLAN Doktora Tezi Savunması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2016
Tez Savunma, Ayşenur AKPINAR Yüksek Lisans Tezi Savunması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çalka M.S., "Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.649-670, 2018 (Link)
Çalka M.S., "Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde Dinî ve Edebî Kaynaklar", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.33-43, 2018 (Link)
Çalka M.S., "Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sine Yazılmış Bir Nazire: Yûsuf Bin Sultan Şah’ın Muhammediye’si", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, vol.4, pp.65-83, 2018 (Link)
Çalka M.S., "İbrahim Gülşenî ve Kıdemnâme Adlı Tasavvufî Mesnevisi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.119-154, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Bir Şairnâme Örneği Olarak Süheylî’nin Gülşen-i Şuarâ Adlı Kasidesi ve Bu Kasidede Yer Alan Türk, Arap ve Fars Şairleri", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.273-302, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Nüktedan Şair Hamâmîzâde İhsan ve Divanındaki Mizahi Manzumeleri", Karadeniz Araştırmaları - Journal Of The Black Sea Studies, vol.2017, pp.189-204, 2017 (Link)
Çalka M.S., "Divan Şairlerinin Gözüyle Fars Şairi Ömer Hayyâm", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.30-40, 2015 (Link)
Çalka M.S., "Tür ve Tarz Çeşitliliği Açısından Zengin Bir Divan: Süheylî Dîvânı", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.423-450, 2014 (Link)
Çalka M.S., "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı", Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, vol.1, pp.49-60, 2010 (Link)
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi’nin Gülşen-i Pend Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.242-250, 2008 (Link)
Çalka M.S., "Nev’î Divanı’nda Mûsikî Terimleri", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.179-193, 2008 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çalka M.S., Erdoğan K., "Kasabalı Nûrî Hayatı Sanatı Şiirleri", Kriter, İSTANBUL, 2018
Çalka M.S., "Erzurumlu Hattat Mustafa Necâtüddîn Efendi Hayatı Sanatı ve Manzum Eserleri", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2017
Çalka M.S., "Divan Şiirinde Rubâî", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2015 (Link)
Çalka M.S., "Safî Mustafa Efendi’nin Osmanlı Esnaf ve Sanatkarlarına Nasihatleri", Ahilik, Baki ÇAKIR; İskender GÜMÜŞ, Ed., Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, ss.79-96, 2011
Çalka M.S., "Tezkirelere Göre Mardinli Divân Şâirleri", Makalelerle Mardin IV, Önemli Simalar Dini Topluluklar, İbrahim Özcoşar, Ed., İmak, İstanbul, ss.59-76, 2007
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (9-11 Mart 2018 Mardin) "16. Asır Şairlerinden Hüdâyî-i Kadîm’in Pendnâme Türündeki Kasidesi Üzerine Bir Değerlendirme", Mardin, Mart 2018
Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar”, Ankara, Haziran 2018
Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atabetü’l-Hakâyık’ı Okumak”, Ankara, Haziran 2018
Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, "Medine’de Metfun Erzurumlu Bir Allah Dostu: Mustafa Necâtüddîn Efendi ve Şairliği Üzerine", Erzurum, Mayıs 2017
Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, "Osmanlı-Rus Savaşlarında Esir Düşen Muallim Abdurrahim Pertev ve Rus Esir Kampında Aruz Vezniye Kaleme Aldığı “Esir Çocuklara Ahlak Aşısı” Adlı Manzum Kitabı", Antalya, Mayıs 2017
Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, “Nüktedan Şair Hamâmî-zâde İhsân ve Divanı’ndaki Mizahi Manzumeleri”, Rize, Mayıs 2016
Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, "18. Yüzyıl Nasihat-nâmelerinden Gülşen-i Pend Mesnevisi'nde Hattâtlara Sunulan Nasihatler", Amasya, Kasım 2013
Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), “Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Üzerinde Yapılmış Mukayese Çalışmaları”, Ordu, Nisan 2013
V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr. Harun Tolasa Anısına), "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı" , Mardin, Nisan 2009
Turgutlu 2. Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu, "Kasabalı Dölekzâde Mehmet Nurî Efendi (1868-1916) ve Bazı Şiirleri" (Kenan Erdoğan ile), Manisa, Haziran 2005
Manisa Şehri Bilgi Şöleni, "Kasabalı Nuri Efendi ve Destanları" (Kenan Erdoğan ile), , Eylül 2005
Bilimsel Hakemlikler
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Uluslar Arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu - Balkanlarda Türk Dili, Gece Kitaplığı, Kitap Hakemliği, Ocak 2016
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi - Journal of Ottoman Legacy Studies, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 14
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 13
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 7
Ödüller ve Burslar
Çalka M, "Bölüm Birinciliği, Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü, Haziran 2004
Çalka M, "Fakülte Birinciliği, Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü, Haziran 2004
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Divan Edebiyatı; Tasavvuf
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi