Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (9-11 Mart 2018 Mardin) "16. Asır Şairlerinden Hüdâyî-i Kadîm’in Pendnâme Türündeki Kasidesi Üzerine Bir Değerlendirme", Mardin, Mart 2018
Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar”, Ankara, Haziran 2018
Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), “Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atabetü’l-Hakâyık’ı Okumak”, Ankara, Haziran 2018
Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, "Medine’de Metfun Erzurumlu Bir Allah Dostu: Mustafa Necâtüddîn Efendi ve Şairliği Üzerine", Erzurum, Mayıs 2017
Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, "Osmanlı-Rus Savaşlarında Esir Düşen Muallim Abdurrahim Pertev ve Rus Esir Kampında Aruz Vezniye Kaleme Aldığı “Esir Çocuklara Ahlak Aşısı” Adlı Manzum Kitabı", Antalya, Mayıs 2017
Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, “Nüktedan Şair Hamâmî-zâde İhsân ve Divanı’ndaki Mizahi Manzumeleri”, Rize, Mayıs 2016
Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, "18. Yüzyıl Nasihat-nâmelerinden Gülşen-i Pend Mesnevisi'nde Hattâtlara Sunulan Nasihatler", Amasya, Kasım 2013
Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), “Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Üzerinde Yapılmış Mukayese Çalışmaları”, Ordu, Nisan 2013
V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr. Harun Tolasa Anısına), "Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı" , Mardin, Nisan 2009
Turgutlu 2. Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu, "Kasabalı Dölekzâde Mehmet Nurî Efendi (1868-1916) ve Bazı Şiirleri" (Kenan Erdoğan ile), Manisa, Haziran 2005
Manisa Şehri Bilgi Şöleni, "Kasabalı Nuri Efendi ve Destanları" (Kenan Erdoğan ile), , Eylül 2005
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Uluslar Arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu - Balkanlarda Türk Dili, Gece Kitaplığı, Kitap Hakemliği, Ocak 2016
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi - Journal of Ottoman Legacy Studies, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi