Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Reisoğlu İ. , Çebi A., Bahçekapılı T. , "Online information searching behaviours: examining the impact of task complexity, information searching experience, and cognitive style.", INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.-, no.-, pp.1-18, 2019 (Link)
Reisoğlu İ. , Topu B., Yılmaz R., Karakuş Yılmaz T. , Göktaş Y., "3D virtual learning environments in education: a meta-review", ASİA PACİFİC EDUCATİON REVİEW, pp.81-100, 2017 (Link)
Yılmaz R., Reisoğlu İ. , Topu F.B., Yılmaz T.K., Göktaş Y., "The development of a criteria list for the selection of 3D virtual worlds to design an educational environment.", CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.17, pp.1037-1069, 2016 (Link)
Reisoğlu İ., Gedik N., Göktaş Y. , "Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi.", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, no.170, pp.150-165, 2013 (Link)
Göktaş Y. , Küçük S., Aydemir M., Telli E., Arpacık Ö., Yıldırım G., et al., "Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 döneminin içerik analizi. ", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, no.1, pp.177-199, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çebi A., Reisoğlu İ. , "Öğretmen Adaylarının Dijital Yeterliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eğitim Etkinliği: Böte Ve Diğer Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Görüşleri ", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, ss.539-565, 2019 (Link)
Çebi A., Reisoğlu İ. , Bahçekapılı T. , "The Relationships among Academic Procrastination, Self-Control, and Problematic Mobile Use: Considering the Differences over Personalities", Addicta: The Turkish Journal on Addictions, cilt.6, no.-, ss.447-468, 2019 (Link)
Camadan F. , Reisoğlu İ. , Ursavaş Ö.F. , Mcilroy D., "How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC", Internatıonal Journal Of Informatıon And Learnıng Technology, vol.35, pp.12-28, 2018 (Link)
Topu F.B., Reisoğlu İ. , Karakuş T., Göktaş Y. , "Information retention’s relationships with flow, presence and engagement in guided 3D virtual environments", Education and Information Technologies, vol.23, pp.1621-1637, 2018 (Link)
Topu F.B., Reisoğlu İ. , Karakuş T., Öztürk M.E., Göktaş Y., "From Clouds Of Gas And Dust: Overcomıng The Barriers to Develop An Educational Virtual World Environment ", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.8, ss.171-191, 2018 (Link)
Ursavaş Ö.F., Reisoğlu İ. , "The effects of cognitive style on Edmodo users’ behaviour: A structural equation modeling-based multi-group analysis", International Journal of Information and Learning Technology, vol.34, pp.31-50, 2017 (Link)
Reisoğlu İ. , Göktaş Y., "3B sanal öğrenme ortamları için sorgulama toplulukları ölçeğinin geliştirilmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.6, ss.347-370, 2016 (Link)
İslamoğlu H., Ursavaş Ö., Reisoğlu İ., "FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, ss.161-183, 2015 (Link)
Reisoğlu İ., Yılmaz R., Çoban M., Topu F.B., Karakuş T., Göktaş Y. , "Üç Boyutlu Sanal Dünyalardaki Tasarım Öğelerinin Motivasyon Boyutları Açısından İncelenmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, no.3, ss.257-272, 2015 (Link)
Turan Z., Reisoğlu İ., Özçelik E., Göktaş Y. , "Öğretmenlerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, no.1, ss.1-16, 2014 (Link)
Karal H., Reisoğlu İ. , Günaydın E., "İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.46-64, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çırakoğlu N., Keskin O., Toptan H., Reisoğlu İ. , Eryilmaz Toksoy S. , "TGA Yöntemi ile Bütünleştirilen Etkileşimli Fizik E-kitabının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Örneği", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.1-1
Erdoğmuş E. , Bulut B., Reisoğlu İ. , Eryilmaz Toksoy S. , "Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine yönelik web tabanlı etkileşimli e-kitabın TGA yöntemine uygun şekilde tasarımı ve geliştirilmesi", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.1-1
Aktaş A., Çırakoğlu N., Akbulut H. , Keskin O., Reisoğlu İ. , "E-kitapların Motivasyona Etkisi", 13.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, ss.1-1
Tokgöz D. , Demir S.N., Mert S.F., Reisoğlu İ. , "Okul Öncesi Çocuklarında Teknoloji Bağımlılığı Konusunda Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Dijital Öykünün Değerlendirilmesi", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.---
Reisoğlu İ. , İslamoğlu H. , Çebi A., "Investigate the Effects of Presence and Interactions on The Technology Acceptance in Blended Learning Environments", European Conference on Educational Research 2018, Bolzano, ITALYA, 4-7 Eylül 2018, pp.1-1
Özyurt Ö., Özyurt H., Reisoğlu İ. , Aras S., "Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve ", 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.1-1
Reisoğlu İ. , Gündüz M., Kalafat Ö., Göktaş Y. , "Akademik Başarıya Odaklanan Çalışmaların İçerik Analizi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1-1
Ursavaş Ö.F. , Camadan F. , Reisoğlu İ. , "Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ", 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.1-1
Özel Ö. , Minas M., Sinoğlu A. , Mert S.F., Can K.A., Reisoğlu İ. , "Öğretmen Adaylarının Etkileşimli E-Kitap Kabul ve Kullanım Niyetleri", The 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.1-1
Can K.A., Özel Ö. , Minas M., Sinoğlu A. , Mert S.F., Reisoğlu İ. , "Bilgi ve Veri Okuryazarlığı, Güvenlik Dijital Yeterlik Boyutlarına İlişkin Etkileşimli E-kitabın Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.1-1
Eryilmaz Toksoy S. , Erenler S. , Reisoğlu İ. , "Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities", 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.129-131
Erenler S. , Eryilmaz Toksoy S. , Reisoğlu İ. , "Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Reisoğlu İ. , İslamoğlu H. , Çebi A., Çolak C., Bahçekapılı T., "The Relationship of Presence, Self-regulation, and Achievement in Educational Social Networks", Society for Information Technology & Teacher Education 2016 International Conference, Savannah, GA, A.B.D., 21-25 Mart 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Topu F.B., Reisoğlu İ., Yılmaz M.Y. , Karakuş T., Göktaş Y. , "Levels of recallıng knowledge ın 3 dımensıonal vırtual learnıng envıronments based on presence and engagement.", American Educational Research Association, Chicago, A.B.D., 16-20 Nisan 2015, pp.85-85 (Abstract)
Ursavaş Ö.F., Reisoğlu İ., "Eğitsel sosyal bir ağ olan Edmodo kullanımına bilişsel stilin etkisi: bir çoklu grup yapısal eşitlik modeli çalışması", 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.---
Reisoğlu İ., Çebi A., Bahçekapılı T. , "Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi. ", 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.---
Reisoğlu İ. , Topu F.B., Yılmaz R., Karakuş Yılmaz T. , Göktaş Y., "The Development of a criteria list for the selection of 3D virtual worlds", Association for Educational Communications and Technology International Conference , Los Angles, A.B.D., 30 Eylül - 2 Kasım 2013, pp.---
Reisoğlu İ. , Gedik N., "Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi.", 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2013, pp.---
Reisoğlu İ. , Günay F., Karakuş Yılmaz T. , "İlköğretim öğrencilerinin 3b sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik algıları", 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2013, pp.---
Reisoğlu İ. , Baydaş Ö., Çoban M., Günay F., Karakuş Yılmaz T. , Göktaş Y. , "Educational potential of 3D virtual learning environments", Association for Educational Communications and Technology International Conference , Los Angles, A.B.D., 30 Eylül - 2 Kasım 2013, pp.---
Topu F.B., Kahraman A., Reisoğlu İ. , Karakuş Yılmaz T. , "Kış sporları 3 boyutlu sanal öğrenme ortamının tasarımı.", 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2013, pp.---
Doğan D., Yılmaz R., Reisoğlu İ. , Göktaş Y. , "5th International Computer & Instructional Technologies Symposium", 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2012, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Reisoğlu İ. , "Renk, Renk Seçimi, Alan Seçimi ve Renk Paleti (RGB-CMYK Renk Skalası)", Grafik Tasarımı , Yüksel Göktaş, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-21, 2019
Eryilmaz Toksoy S. , Reisoğlu İ. , "Web 2.0 Applications Can be used in Assesment and Evaluation", in: Current Etudies in Educational Measurement and Evaluation, Salih Çepni, Yılmaz Kara, Eds., Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.209-252, 2019
Reisoğlu İ. , "Çoklu Ortam Ürünlerinin Değerlendirilmesi", Çoklu Ortam Uygulamaları, Yüksel Göktaş, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-20, 2017
Reisoğlu İ. , Koçak Ö., "3B Sanal Öğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanımı: Karşılaştırmalı Analiz", 3B Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, Yüksel Göktaş, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.105-130, 2017 (Link)
Reisoğlu İ. , Göktaş Y. , "3B sanal öğrenme ortamlarında buradalık, meşguliyet, akış ve uzamsal beceriler.", 3 boyutlu sanal dünyaların eğitimde kullanımı, Yüksel Göktaş, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.85-104, 2017 (Link)
Reisoğlu İ., Kocaman A., Gedik N., Göktaş Y. , Çağıltay K., "Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bakış: 1920-1984 Dönemi.", Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler , Kürşat Çağıltay Yüksel Göktaş, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.23-39, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi