Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Esir H.A., "XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum Sîret’in Nüshaları-I / Copies of the Poem Sîret Written by Muhammad in the XVth Century-I", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters, vol.I, pp.63-88, 2019 (Link)
Esir H.A., Karaca S. , "Üç Sufi Tabakat Kitabının Mukayesesi: Nefehâtü'l-Üns, Nesâyimü'l-Mahabbe ve Fütûhu'l-Mücâhidîn", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.81-115, 2017 (Link)
Esir H.A., "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa’dî Çelebi ve Divan’ı Üzerinde Genel Bir Değerlendirme", HİKMET-Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi, vol.2, pp.34-44, 2016 (Link)
Esir H.A., "Bursalı Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd u Şîrîn'inin Ali Şîr Nevaî'nin Ferhâd u Şîrîn'i ile Mukayesesi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Prof. Dr. Kemâl YAVUZ Özel Sayısı), vol.50, pp.39-64, 2014 (Link)
Esir H.A., "Lâmiî Çelebi Münşeât’ının Giriş Bölümünde Lâmiî Çelebi İle İlgili Bilgiler", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.103-111, 2013 (Link)
Esir H.A., "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Kerbela Vakası", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , ss.43-64, 2012 (Link)
Esir H.A., "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.683-708, 2009 (Link)
Esir H.A., "Eğri Kalesi’nin Fethi ve Haçova Meydan Savaşı’nı Anlatan Fetih-name Türünde Bir Mektup", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.177-190, 2008
Esir H.A., "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Tameşvarlı Naîmüddîn ve Pend-nâmesi", İlmî Araştırmalar, ss.57-78, 2007 (Link)
Esir H.A., "Şeyhî Divanı’nda Geçen Yiyecek ve İçecek Adları Üzerine", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.95-116, 2006 (Link)
Esir H.A., "Geleneksel Türk Mutfağı ve Lâmiî Çelebi’nin Ferhâd ile Şîrîn Mesnevisinde Bahsettiği Yiyecek ve İçecekler", İlmî Araştırmalar, ss.121-134, 2006 (Link)
Esir H.A., "Lâmiî Çelebi’ye İsnat Edilen Bir Eser: Risâle-i Nefsü’l-Emr-i Lâmiî", İlmî Araştırmalar, ss.111-120, 2001 (Link)
Esir H.A., "XVII. Yüzyılda Bir Şair: Mehmed Sadî Çelebi", İlmî Araştırmalar, ss.29-38, 2000 (Link)
Esir H.A., "Göktürk Destanları", Yunus (Üç Aylık İlim, Kültür, Sanat ve Çevre Dergisi), ss.28-33, 1997
Esir H.A., "XIII. Yüzyıla Kadar Edebiyatımızda Manzum, Mensur Metinler ve Destanlar", Yunus (Üç Aylık İlim, Kültür, Sanat ve Çevre Dergisi), ss.18-27, 1996
Esir H.A., "Sebk-i Hindî Üzerine", Yunus (Üç Aylık İlim, Kültür, Sanat ve Çevre Dergisi), ss.21-23, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Esir H.A., "Bursalı Lamiî Çelebi’nin Münşeât’ında Arapça Manzum ve Mensur Sözler", II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-19-20Mayıs 2017 Alanya, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.9-20 (Link)
Esir H.A., "Lâmiî Çelebi’nin Münşeât’ında Hezel Tarzında Bir Mektup", Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, ss.---
Esir H.A., "Bursalı Lamiî Çelebi’nin Klasik Türk Edebiyatındaki Yeri ve Münşeât'ındaki Farsça Şiirler", 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, KAZAKISTAN, 21 Mart - 23 Mayıs 2016, vol.1, no.2 , pp.25-42 (Link)
Esir H.A., "Ahmed Paşa, Necatî Bey ve Bâkî Dîvânlarında Bayram ve Bayram Âdetleri", Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, pp.370-376
Esir H.A., "Lâmiî Çelebi'nin Münşeât'ında Müellifin Kendisi ve Bursa ile İlgili Verdiği Bazı Bilgiler", Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2011, ss.281-310
Esir H.A., "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Kerbela Vakası", Uluslararası Kerbela Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, pp.95-106
Esir H.A., "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa‘dî Çelebi Divanı’nın Üslup Yönünden Değerlendirilmesi", VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2010, ss.---
Esir H.A., "Klasik Edebiyatımızda İnşâ ve Lâmiî Çelebi’nin Münşeât’ı", Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları V: Nesrin İnşâsı: Düzyazıda Dil, Üslup ve Türler , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-24 Nisan 2009, ss.140-165
Esir H.A., "Klasik Edebiyatımızda Poetika ve Nedîm’in Bu Poetika İçerisindeki Yeri", Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2009, ss.289-297
Esir H.A., "XVIII. Yüzyılın Başında Yazılan Bir Mi’râciyye: Şeyh İsmail Hakkî-i Bursevî ve Mi’râciyye’si", Uluslararası V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), MARDİN, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2009, pp.---
Esir H.A., "Necâtî Bey Divanı’nda Yiyecek ve İçecekler", Ölümünün 500. Yılında Necâtî Beğ Anısına- I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2009, pp.497-506
Esir H.A., "Divanü Lügati’t-Türk’te ve Divan Şiirinde Türk İmajı", Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2008, pp.527-535
Esir H.A., "Lâmiî Çelebi’nin, Münşeât’ının Mukaddimesinde Poetika Konusundaki Görüş ve Eleştirileri", Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Mayıs 2008, pp.205-213
Esir H.A., "İbrahim İbn-i Bâlî’nin Hikmet-nâme’sinde İstanbul", I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2008, pp.407-415
Esir H.A., "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Tameşvarlı Naîmüddîn’in Pend-nâmesi ve Bu Eserde Yer Alan Atasözleri", Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, pp.395-404
Esir H.A., "Osmanlı Müelliflerinden Rizeli Ahmed Hamdi ve Bahru’l-Hayât Adlı Eseri", 1. Rize Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, ss.538-543
Esir H.A., "Bir İletişim Vasıtası: Mektup", Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Haziran 2005, pp.165-174
Esir H.A., "Arif Nihat Asya’nın Kıbrıs Rubaîlerinde Tarih ve Sosyal Hayat", Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıl Dönümü Münasebetiyle Osmanlılar Döneminde Akdeniz Adaları ve Kıbrıs Sempozyumu, Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-27 Nisan 2000, ss.---
Esir H.A., "Nizamî’nin Hüsrev ü Şîrîni’nin Azerî Türkçesine Tercümesi ve Bu Tercümenin Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd u Şîrîni ile Mukayesesi", IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 1998, pp.---
Esir H.A., "Ali Şîr Nevaî ile Bursalı Lâmiî Çelebi’nin Ferhâd u Şîrînlerinin Mukayesesi", Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 3, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 1997, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Esir H.A., "XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Tameşvarlı Elhâc İbrâhîm Naîmüddin ve Pend-nâmesi ", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2016
Esir H.A., "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa’dî Çelebi ve Divan’ı", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2016
Esir H.A., "17. Yüzyıl Şairlerinden Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa’dî Çelebi ve Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük-Tıpkıbasım)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2013
Esir H.A., "Sa’dî Çelebi,Hâfız-zâde Seyyid Mehmed", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak - Prof. Dr. Atabey Kılıç - Doç. Dr. Ayşe Yıldız, Ed., -, -, ss.1-1, 2013 (Link)
Esir H.A., "Edebiyatımızda İntihal Bir Pend-nâme -XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Tameşvarlı Naîmüddîn ve Pend-Nâme’si-", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2013
Esir H.A., "Ahmed Hamdi, Rizeli", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Prof. Dr. Mehmet Arslan - Doç. Dr. Mehtap Erdoğan, Ed., -, -, ss.1-1, 2013 (Link)
Esir H.A., "Hocam Ahmet Atillâ Şentürk", Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı , Prof. Dr. Ahmet KARTAL-Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM, Ed., Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.749-754, 2013
Esir H.A., "Na’îmüddîn, Tameşvarlı Elhâc İbrâhîm", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Prof. Dr. Osman Horata - Prof. Dr. M. Fatih Köksal, Ed., -, -, ss.1-1, 2013 (Link)
Esir H.A., "Lâmiî Çelebi Münşeât'ının Mektuplar Bölümünde Lâmiî Çelebi'nin Eserleri ile İlgili Bİlgiler", Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı , Prof. Dr. Ahmet KARTAL-Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM, Ed., Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.273-284, 2013
Esir H.A., "Ferhad-Nâme (Lâmiî)", kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 2008 (Link)
Esir H.A., "Münşeât-ı Lâmiî (Lâmiî Çelebi’nin Mektupları) -İnceleme-Metin-İndeks-Sözlük-", Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, 2006
DİĞER YAYINLAR
Esir H.A., "Hocam Prof. Dr. Kemal Yavuz", Diger, ss.159-164, 2014
Esir H.A., "Klasik Türk Edebiyatında Mektuplar", Sunum, ss.-, 2008
Esir H.A., "Klasik Edebiyatımızda Mevlânâ Tesiri", Sunum, ss.-, 2007
Esir H.A., "Türk Kültüründe Nevruz", Sunum, ss.-, 2006
Esir H.A., "732. Ölüm Yıl Dönümü Münasebetiyle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî", Sunum, ss.-, 2005
Esir H.A., "Türk Edebiyatında Nevruz", Sunum, ss.-, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi