Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Güllüce A.Ç., Erkiliç E., "Analysis of Organizational Silence Attitudes of Hotel Operations’ Employees by Structural Equation Model: Examplary of Rize Province", European Scientific Journal, vol.12, no.19, pp.9-31, 2016 (Link)
Güllüce A.Ç., Erkiliç E., "Investigating the Organizational Citizenship Behaviours of Hotel Business Employees through Structural Equation Modelling: A Study in Rize Province ", open journal of leadership, no.1, pp.35-45, 2015 (Link)
Güllüce A.Ç., Özer S., Erkiliç E., "The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment among Healthcare Sector Employees", journal of business and management, vol.4, pp.16-25, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erkiliç E. , Kılıç G., Pelit E., Kılıç İ., "Çamlıhemşin’deki Çekiciliklere Yönelik Ziyaretçi Görüşlerinin Seyahat 2.0 Uygulamaları Üzerinden Değerlendirilmesi Tripadvisor.com Örneği", I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.1-1
Pelit E., Kılıç İ., Emir O., Erkiliç E. , "Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerine Bir Uygulama", 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, HATAY, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.450-463 (Link)
Erkiliç E., Ergen F.D., "Ekoturizm Açısından Rize İli ve Çevresinin İncelenmesi ", I. Eurasia International Tourism Congres: Current Issues, Trends, and Indicators, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, no.1, pp.771-781
Erkiliç E., Kılıç G., "Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.807-809 (Link)
Kılıç G., Erkiliç E., "Organızatıonal Alıenatıon In Tourısm Sector: An Applıcatıon On Fıve-Star Thermal Hotels", University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Faculty of Social Sciences International Conference, Burgas, BULGARISTAN, 7-9 Eylül 2011, pp.49-57 (Link)
Pelit E., Erkiliç E., Ayduğan N. , Bozdoğan İ., "Tourism Academicians’assesments On Advantages And Disadvantages Of All-Inclusive System Applied In Turkish Tourism Sector", University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Faculty of Social Sciences International Conference, Burgas, BULGARISTAN, 7-9 Eylül 2011, pp.117-125 (Link)