Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baştürk E. , "Türk Mitolojisine Ait ‘Kutsal Ana’ İmgesinin Siyasal Antropoloji Bağlamında Değerlendirilmesi", Milel ve Nihal, cilt.15, ss.99-119, 2018 (Link)
Baştürk E. , "Liberalizmin Psikanalitik Yapıbozumu", Posseible, pp.18-30, 2018 (Link)
Baştürk E. , "Dinsel Bağın Siyasalın Kuruluşunda Etkisi ve Şamanizm: Eski Türk Toplumu Bağlamında Değerlendirme", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.18, ss.97-111, 2018 (Link)
Baştürk E. , "Cumhuriyetçilik ya da Fenomenolojik Varoluşun [yurttaşlık] Ontolojik [yurt] İnşası ", Felsefelogos, no.2, ss.123-139, 2018
Baştürk E. , "Postyapısalcı Teori Bağlamında Post-Panoptik Gözetimin Küresel Politikası", Siyasal: Journal of Political Science, vol.27, pp.47-68, 2018 (Link)
Baştürk E. , "A Brief Analyse On Post Panoptic Surveillance: Deleuze&Guattarian Approach", International Journal of Social Sciences, no.2, pp.1-17, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Yaralanabilirliğin Kökenselliği Üzerine Bir Epilog", Cogito, ss.41-56, 2017
Baştürk E. , "Otherness And Existence: Re-Reading Schmitt Through A Freudian-Lacanian Political Psychology", Humanitas, vol.5, pp.161-175, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Haklara Sahip Olma Hakkı'nın Siyasal Teorisi: Ranciere ve Balibar Üzerinden Arendt'çi Bir Okuma", Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.27-50, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Siyaset Teorisine Antropolojik Bir Katkı: İbn Haldun’cu Perspektif Bağlamında Siyasal Bağın Çözümlenmesi", MUKADDİME, cilt.8, ss.35-56, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Biyopolitika ve Savaşım: Foucault ve Agamben Arasındaki Ayrımın Kavramsal İçeriği", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.1-23, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Siyasal Olanın Varoluşsal Diyalektiği ya da Schmitt'i Hegel-Lacan Üzerinden (Yeniden) Okumak", ÖZNE, no.27, pp.99-123, 2017
Baştürk E. , "Foucault'cu İktidar Teorisinin Eleştirisi: Lacan'cı Bir Müdahale", Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, no.1, ss.46-67, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Devletin Biinçdışı Yaşamı: Psiko-Antropolojik Bir Okuma Denemesi", Düşünen Siyaset, ss.45-79, 2016
Baştürk E. , "Toplumsal ve Siyasal'ın Eklemleyici Unsuru Olarak Kadın[lık]", Düşünen Siyaset, ss.263-282, 2016
Baştürk E. , Yıldırım Y. , "Rancière Düşüncesinde Siyasal Olanın Önceliği", Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.51-62, 2015
Baştürk E. , "Demokrasi üzerine yeniden düşünmek: Ranciere’in siyaset felsefesinde demos, polis ve eşitlik ", Felsefelogos, pp.195-217, 2015
Baştürk E. , "Modern Egemenliğin 'Nomos'u Olarak İstisna Hali", FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), pp.71-83, 2013
Baştürk E. , "Bir Kavram İki Düşünce: Foucault'dan ve Agamben'e Biyopolitikanın Dönüşümü", Alternatif Politika, no.3, pp.242-265, 2013
Baştürk E. , "Neoliberalizm ve Cumhuriyetçilik Arasında Bir Sınır Kavram: Kamusal Alan", Liberal Düşünce, ss.123-153, 2013
Baştürk E. , "Çağdaş Siyaset Felsefesinde İki Tarz-ı Cumhuriyetçilik: Atina ve Roma Anlayışlarının Karşılaştırması", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, ss.111-130, 2013
Baştürk E. , "Michel Foucault'da Liberalizm Eleştirisi: İktidar, Yönetimsellik ve Güvenlik", FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), pp.65-78, 2012
Baştürk E. , "Liberalizm, Demokrasi ve Cumhuriyet: Ayrımın İçindeki Bütünlüğü Okumak", Demokrasi Platformu, ss.27-61, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Baştürk E. , "“Nancy and the Possibility of the Common Existence: Responsibility For the World as a Phenomenological-Ontological Experience"", THE 2ND ANNUAL MEETING AND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CONSORTIUM FOR RESEARCH IN POLITICAL THEORY (CRIPT), ANKARA, TÜRKIYE, 16-20 Temmuz 2018, pp.1-1
Baştürk E. , "Söylemsel Konumlanma Veya Poulantzas’çı 'İstisnai Devlet' Kuramının Postyapısal Açıklaması", Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2018, ss.1-1
Baştürk E. , "Debating State-responsibility in the Age of Permanent Mobilities of War-affected People: Reading in A Kantian Perspective", Issues of Regional Politics in an International Perspective, Opole, POLONYA, 14-16 Mayıs 2018, pp.1-1
Baştürk E. , "Politik Bağın Psişesi ya da Psikanaliz Politika Bilimi İçin Ne Vaat Ediyor?", 15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2017, ss.1-1
Baştürk E. , "The Idea of Parrhesia: Alternative for the Neoliberal Subjectivity", 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION: Rethinking Alternatives to Neo-Liberalism in Education, Atina, YUNANISTAN, 28 Temmuz - 2 Ağustos 2017, pp.0-0
Baştürk E. , "Çağdaş Bir Katekoni Olarak Neoliberal Güvenliğin Küresel Biyopolitikası", Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, ss.47-47
Baştürk E. , "Post Panoptikon Çağında Gözetim Teknolojileri ve İktidar", 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2015, ss.90-91
Baştürk E. , "Biyopolitik Çağda Gözetim", ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2014, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Baştürk E. , "İçkinlik Demokrasisi: Deleuze ve Politik Felsefe", Norgunk Yayıncılık, İSTANBUL, 2018
Baştürk E. , "Epic against Politics: Rejection of the Notion of ‘Public Sphere’ in the Conservative-Nationalist Ideology", in: The Transformation of Public Sphere: An Interdisciplinary Debate about the Recent Development of Publicity in Turkey , Bilgin A., Öztürk A., Eds., Nomos Verlagsgesellschaft , Baden, pp.177-194, 2017 (Link)
Baştürk E. , "Lacancı Teori Bağlamında Sosyal Medya", Yeni Medya ve Toplum: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Deniz, A. Ç., Hülür, A.B. , Ed., Literatürk Academia , Konya&İstanbul, ss.259-289, 2016
Baştürk E. , "Gözetimin Soykütüğü: Foucault'dan Deleuze'e Postmodern Bir Arkeoloji", Kalkedon, İSTANBUL, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi