Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toktaş Y., Altiner A. , Bozkurt E. , "The Relationship Between Turkey’s Foreign Debt and Economic Growth: An Asymmetric Causality Analysis", APPLIED ECONOMICS, vol.50, pp.1-11, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altiner A. , Çalcali Ö. , "Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Bütçe Harcamalarının Ekonomik Büyüme ile Etkileşimi", Maliye Dergisi, ss.406-427, 2019 (Link)
Altiner A. , "OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.33, ss.849-870, 2019 (Link)
Altiner A. , Yavuz V. , "BRICS-T Ülkelerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.12, ss.939-944, 2019 (Link)
Altiner A. , "MINT Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Panel Nedensellik Analizi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.369-378, 2019 (Link)
Sandalcilar A.R., Altiner A. , Çolak Y., "Kırılgan 8’lide Makroekonomik Değişkenler İle Kredi Notları Arasındaki İlişki", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.23, pp.250-265, 2019
Altiner A. , Sungur O. , "Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar", Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.181-202, 2019 (Link)
Altiner A. , "Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.123-141, 2019 (Link)
Altiner A. , Ayran Cihan K. , Bozkurt E. , "Export Diversification and Growth: A Bootstrap Panel Causality Analysis For The Selected Emerging Market Economies", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.16, ss.24-36, 2018 (Link)
Altiner A. , Bozkurt E. , "N11 Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.2, ss.197-212, 2018 (Link)
Bozkurt E. , Altiner A. , "Finansal Erişimin Belirleyicileri", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.295-308, 2018 (Link)
Altiner A. , Bozkurt E. , Toktaş Y., "The Effect of Economic Globalization on Unemployment in Emerging Market Economies", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1763-1783, 2018 (Link)
Bozkurt E. , Altiner A. , "Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Tespiti", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.167-180, 2018 (Link)
Altiner A. , Bozkurt E. , "The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis in E-7 Countries: Panel Data Analysis", Business and Economics Research Journal, cilt.9, no.4, ss.735-747, 2018 (Link)
Altiner A. , Bozkurt E. , Toktaş Y., "Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Uygulama", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.639, ss.117-162, 2018 (Link)
Bozkurt E. , Altiner A. , Toktaş Y., "Democracy and Economic Growth: Evidence From Emerging Market Economies", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, no.14, ss.15-32, 2018 (Link)
Toktaş Y., Altiner A. , "Bolu İlinin Dış Ticaret Yapısının Sektör, Ülke ve Ürün Bazlı Analizi", Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.4649-4655, 2018 (Link)
Altiner A. , Toktaş Y., "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi", Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.7, no.2, ss.477-496, 2017 (Link)
Altiner A. , Toktaş Y., "Relationship Between Human Capital and Economic Growth: An Application to Developing Countries", Eurasian Journal of Economics and Finance, vol.5, no.3, pp.87-98, 2017 (Link)
Türedi S. , Altiner A. , "Economic and Political Factors Affecting Corruption in Developing Countries", International Journal of Economics and Research, vol.7, pp.104-120, 2016 (Link)
Sandalcilar A.R., Altiner A. , "Türkiye’de Tüketici Kredileri ile Cari İşlemler Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi", Bankacılar, no.89, ss.28-40, 2014 (Link)
Sandalcilar A.R. , Altiner A. , "Foreign Direct Investment and Gross Domesti Product: An Application on ECO Region (1995-2011)", International Journal of Business and Social Science, vol.3, no.22, pp.189-198, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altiner A. , "Hollanda Hastalığı Hipotezi: OPEC İçin Ampirik Bir Analiz", International Congress of Energy, Economy and Security, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Nisan 2019, pp.15-15 (Link)
Yavuz V. , Altiner A. , "İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Nedensellik Analizi", International Congress of Management, Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2019, pp.74-74 (Link)
Altiner A. , Bozkurt E. , Toktaş Y., "Ekonomik Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Uygulama (2000-2014)", 4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.111-111
Toktaş Y. , Altiner A. , Bozkurt E. , "Cari İşlemler Dengesi ile Bütçe Dengesi Arasındaki İlişkinin Sınır Testi ve Asimetrik Nedensellik Testiyle İncelenmesi: Türkiye Örneği 2000-2016", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.110-110 (Link)
Toktaş Y., Altiner A. , Bozkurt E. , "The Effects of Real Effective Exchange Rate and Real Effective Exchange Rate Volatility of Turkey’s Exports to The OECD Countries", International Conference on Economic Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2018, pp.24-29 (Link)
Toktaş Y., Altiner A. , Bozkurt E. , "Reel Efektif Döviz Kurunun Türkiye'nin Gelişmiş Ülkelere İhracatı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Sınır Testi Yaklaşımı", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.222-222 (Link)
Toktaş Y., Altiner A. , "EFFECTS OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE VOLATILITY ON TOURIST FLOWS INTO TURKEY", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC RESEARCH, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.55-62
Toktaş Y., Altiner A. , "Empirical Analysis of the Relationship Between Consumer Confidence Index and Real Effective Exchange Rate Volatility in Turkey", 3RD International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-7 Aralık 2017, pp.67-67
Altiner A. , Toktaş Y., "THE EFFECTS OF INNOVATION ON ECONOMIC GROWTH IN THE EMERGING MARKET ECONOMICS: PANEL DATA ANALYSIS", Inernational Conference on Multidisciplinary Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp.31-31
Yüzbaşioğlu N., Arsezen P., Otamiş V., Altiner A. , "The Cluster Approach for Destination Competitiveness: Evaluation of Competitiveness of Antalya Tourism Cluster", VI. Internatioanl Tourism Congress, Peniche, PORTEKIZ, 27-29 Kasım 2013, pp.125-125
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altiner A. , Bozkurt E., "The Triple Deficit Hypothesis and Turkey", in: Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics, Başar S. and Durmaz A., Eds., Cambridge Scholars Publishing , Newcastle, pp.83-91, 2019
Toktaş Y., Bozkurt E. , Altiner A. , "The Effects of Real Effective Exchange Rate on Turkey's Export to Developed Countries: Asymmetric Causality Test ", in: Strategic Researches III: From Local to Global, "STANCIU S., GÖKBUNAR A.R., GÜNDÜZ T.", Eds., IJOPEC Publication, Londra, pp.91-100, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi