Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bay A. , "Osmanlı Gümrüğünde Bir Geçiş Belgesi: Pasavan veya Geçit Tezkeresi", Kebikeç, pp.21-22, 2017
Bay A. , "Sultan, Ulema ve Hukuk: Ulemanın Müsadere Uygulamasına Muhalefeti", Tarihin peşinde, ss.1-28, 2017 (Link)
Bay A. , "Osmanlı'da Kısa Ömürlü Bir Hayır Kurumu: Dulhâne", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.27, ss.1-15, 2017
Bay A. , "Rusya’ya Osmanlı İşçi Göçü (1830-1921)", OTAM, pp.1-125, 2017
Bay A. , "Limanı Olan Bir Kasabadan Liman Kentine: Batum Şehri (1830-1905)", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.61-80, 2016
Bay A. , "Sadrazam Melek Mehmed Paşa Vakıfları", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.39-56, 2016
Bay A. , "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Niksar Kazasında Mâlikâne-Divânî Sistemi Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Dergisi, pp.23-41, 2016
Bay A. , "XIX. Yüzyılda Osmanlı’da Propaganda ve Protesto Kültürü: “Teşviş-i Ezhân ve Fesadâmiz Müdhiş” Yaftalar", Kebikeç, pp.11-50, 2016
Bay A. , "Birinci Dünya Savaşı’nda Gürcü Lejyonu ve Faaliyetleri", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, pp.75-93, 2015
Bay A. , "XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyılın İlk yarısında Osmanlı Taşrasında Siyaset Pratiği: Taşrada İktidar Mücadelesi, Hizipleşme ve Merkez", Tarihin Peşinde, pp.3-40, 2014
Bay A. , "Osmanlı Toplumunda Evlatlıklar ve Hukuki Durumları", Turkish Studies, pp.149-163, 2014
Bay A. , "Çocuklar, Hayırseverlik ve Hukuk: Hayırsever Osmanlılar ve Oğullukları", Kebikeç, pp.187-213, 2013
Bay A. , "Ünye Yöresi Osmanlı Mezar Kitabeleri Üzerine Değerlendirmeler", History Studies, pp.111-124, 2012
Bay A. , "Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese Hayatı", Karadeniz Araştırmaları, pp.59-95, 2012
Bay A. , "Corruption of a Social Institution: From a Potective Family System to Servanthood", Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, ss.21-47, 2009
Bay A. , "Canik Muhassıllığı İçin Yapılan Siyasi Mücadeleler", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, pp.67-85, 2008
Bay A. , "II. Meşrutiyet döneminde “Hürriyet” Tartışmaları (1908-911)", Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi ( Meşrutiyetin 100. Yılı Özel Sayısı ), pp.67-85, 2008
Bay A. , "XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Trabzon Eyaletinde Tımar ve Zeametlerin Durumu", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, pp.39-55, 2008
Bay A. , "Hazinedarzâdelerin Vakıf Faaliyetleri", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, pp.113-139, 2008
Bay A. , "Ünye Âyanından Canikli Genç Mustafa Ağa’nın Siyasi ve İktisadi Faaliyetleri", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, pp.60-76, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bay A. , "Osmanlı Dönemi Batum, Gönye, Acara ve Maçahel Vakıfları", Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü, Bugünü, Yarını” Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2016, pp.25-50
Bay A. , "Gürcülerin Muhacirliği ve Karadeniz Bölgesinin Doğu ve Orta Kısmında Muhacirlerin Yerleşimleri (1876-1914)", Türkiye Gürcüleri (Kartveller)-Tarih ve Perspektifler”, Kartveloji Merkezi’nin V. Uluslararası Bilimsel Konferansı , Tiflis, GURCISTAN, 28-29 Mayıs 2015, pp.5-5
Bay A. , "Taşra Elitleri, Haneleri ve Yaşamları: Canik Çevresinde Ayan Konaklarının Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Konak Hayatı", IV. Uluslararası Canik Sempozyumu “Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir, SAMSUN, TÜRKIYE, 15 Mayıs 1015 - 17 Mayıs 2015, pp.345-3658
Bay A. , "Birinci Dünya Savaşı’nda Gürcü Lejyonu ve Faaliyetleri", III. International Symposium “The First World War and Caucasus, Telavi, GURCISTAN, 27-28 Haziran 2014, pp.174-176
Bay A. , "Cumhuriyet Dönemi Yerel Arşivlerin Durumu: Rize Arşivleri Üzerine Bir İnceleme", Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü” Uluslararası Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2012, pp.536-543
Bay A. , "Osmanlı Toplumunda Koruyucu Aile Uygulaması: Beslemelik Kurumu (Samsun Çevresinden Örnek Bir Vak’a)", II. Uluslararası Canik Sempozyumu “Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik (Samsun)”, SAMSUN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2012, pp.312-319
Bay A. , "XIX. Yüzyılın Ortalarında Üsküdar’da Belediye Hizmetleri", 7.Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2012, pp.537-543
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bay A. , "",
Bay A. , "",
Bay A. , "Klasik Osmanlı Ailesi ve Değişim (1839-1923)", Kriter Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2018 (Link)
Bay A. , "XIX. ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Haritalarına Göre Güneysu Çevresi", Güneysu'da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat, Salih Sabri Yavuz, Ümit Erkan, Ed., RTEÜ Yayınları, Ankara, ss.9-25, 2017
Bay A. , "Abdülkerim Paşa’nın Rusya Sefâreti ve Sefâretnâmesi (1775-1776)", Yedigece Kitapları, ANKARA, 2014
Bay A. , "Osmanlı'da Koruyucu Aile Uygulaması", Koruyucu Aile Olmak, Bedriye Yılmaz, Ed., Türkiye Diyanet Hizmet Vakfı Yayınları, Ankara, ss.58-81, 2014
Bay A. , "Osmanlı Toplumunda Beslemelik Kurumu", Birleşik Yayıncılık, ANKARA, 2013
DİĞER YAYINLAR
Bay A. , "Halk, Ayan ve Devlet Tanzimat Devri Ordu Kazası", Diger, ss.1-10, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi